Trwa wczytywanie produktów

Regulamin

Regulamin korzystania z serwisu Segregatory24.pl

1. Postanowienia ogólne
a) Sklep internetowy Properline działający pod adresem www.segregatory24.pl prowadzony jest przez Properline Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku ul. Trzy Lipy 3, 80-172 Gdańsk, posiadającą numer NIP 583-27-69-860 i numerze REGON 192633503, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku Wydziale VII Gospodarczym KRS pod numerem 0000080165, wysokość kapitału zakładowego 50 000,00 złotych, zwaną dalej Properline.
b) Niniejszy Regulamin korzystania z serwisu www.segregatory24.pl obowiązuje w przypadku wszelkich transakcji dokonywanych za pośrednictwem sklepu internetowego. Złożenie zamówienia za pośrednictwem sklepu internetowego www.segregatory24.pl jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
c) Properline zastrzega sobie prawo wstrzymania wykonania usługi lub niewykonania usługi w przypadku nieprzestrzegania przez Klienta sklepu niniejszego Regulaminu.

2. Zawarcie umowy
Prezentacja produktu w sklepie internetowym nie jest prawnie wiążącą ofertą, lecz jedynie zachętą do złożenia oferty. Przez wybranie przycisku "Składam zamówienie" Klient składa wiążącą ofertę na zamówienie towarów wyszczególnionych na stronie zamówienia. Umowa zostaje zawarta, gdy Properline potwierdza otrzymanie zamówienia drogą elektroniczną oraz potwierdza warunki wykonania usługi, co ma miejsce bezzwłocznie po otrzymaniu zamówienia. Properline w ciągu 14 dni od nadejścia danych do zadruku realizuje wykonanie zamówienia i przekazuje zamówienie do dostawy, chyba że inny termin wykonania usługi został wskazany przez Properline w potwierdzeniu oferty.
W przypadku gdy Properline w potwierdzeniu oferty wskaże warunki jej wykonania odbiegające od wskazanych w ofercie Klienta wynikających z sytuacji wskazanych poniżej w punkcie 3 pkt. c i d Regulaminu, umowa zostaje zawarta przy uwzględnieniu treści potwierdzenia oferty dokonanego przez Properline, jeżeli Klient nie sprzeciwi się niezwłocznie zawarciu umowy o treści uwzględniającej warunki wykonania zamówienia wskazane w potwierdzeniu oferty.

3. Płatności
a) Ceny produktów podane na stronach internetowych Properline obejmują podatek VAT.
b) Klient ponosi również koszty opakowania i koszty dostawy.
c) Koszty opakowania i dostawy zostaną dodane do ceny i obejmują podatek VAT. Informacja dotycząca kosztów wysyłki dostępna jest na stronach produktów, w systemie koszyka oraz na stronie zamówienia. W przypadku dostawy produktów do państwa, które nie jest członkiem Unii Europejskiej, należy liczyć się z ewentualnymi dodatkowymi opłatami celnymi obliczonymi według właściwych przepisów prawa.
d) Properline ma prawo obciążyć Klienta zwiększonymi kosztami w przypadku, gdy wymagana jest przyspieszona dostawa, w szczególności zaś w przypadku pracy w weekendy oraz wyższych kosztów wysyłki. Ostateczna wysokość ceny oraz kosztów opakowania i wysyłki zostanie potwierdzona przez Properline przy potwierdzeniu zamówienia.

4. Wykonanie zlecenia / zatwierdzenie przez Klienta
a) Properline wykonuje zlecenie zgodnie z danymi do zadruku przesłanymi przez Klienta, o ile nie uzgodniono inaczej, w formie pisemnej (faksem lub pocztą elektroniczną).
b) Properline nie ma obowiązku sprawdzania danych przesłanych przez Klienta chyba, że w sposób oczywisty chodzi o dane nie nadające się do przetwarzania względnie nieczytelne lub gdy wyraźnie taką kontrolę uzgodniono. Na potrzeby transferu danych Klient zobowiązany jest stosować najnowsze programy zabezpieczające przed wirusami komputerowymi. Zabezpieczenie danych należy do powinności Klienta. Properline jest uprawniony do wykonania kopii.

5. Terminy dostaw
a) Properline realizuje wykonanie zamówienia w możliwie jak najkrótszym terminie, najpóźniej jednak w ciągu miesiąca. Bieg terminu wykonania zamówienia rozpoczyna się dopiero wtedy, gdy wszystkie kwestie dotyczące zlecenia zostały całkowicie wyjaśnione a Klient zatwierdził dane, które nadeszły do Properline.
b) W przypadku, gdy Properline ma opóźnienie w realizacji zamówienia, Klient wyraża zgodę na przesunięcie terminu realizacji zamówienia o kolejne dwa tygodnie. Properline zobowiązany jest do powiadomienia Klienta o przesunięciu terminu realizacji zamówienia przed upływem pierwotnego terminu.
c) Gdy Properline albo inny podmiot nie jest w stanie wykonać zamówienia, to Properline może odstąpić od umowy. Klientowi nie przysługują roszczenia odszkodowawcze.

6. Wysyłka
a) Ryzyko utraty lub uszkodzenia zamówienia przechodzi na Klienta z chwilą, gdy wysyłka przekazana została podmiotowi wykonującemu transport lub opuściła zakład Properline w celu realizacji wysyłki. Gdy wysyłka zostaje opóźniona na życzenie Klienta, to ryzyko uraty lub uszkodzenia zamówienia przechodzi na niego z chwilą zgłoszenia gotowości do wysyłki
b) Dostawa jest realizowana na adres dostawy na terenie Polski podany przez Klienta na jego koszt za pośrednictwem firmy transportowej ustalonej przez Properline. Properline realizuje także dostawy poza granicę Rzeczpospolitej Polskiej, chyba że nie znajdzie firmy transportowej realizującej dostawy do miejsca dostawy.

7. Płatność
a) Klient zobowiązany jest do zapłaty całości należności z góry w terminie wskazanym w potwierdzeniu oferty przez Properline. Przewidziane możliwe sposoby zapłaty są podawane w systemie koszyka na zakupy.
b) W przypadku Klientów będących przedsiębiorcami Properline przewiduje możliwość skorzystania z opcji zamówienia z odroczonym terminem zapłaty, na wniosek Klienta. Properline zaakceptuje dokonanie zamówienia z odroczonym terminem zapłaty po analizie danych dotyczących wypłacalności oraz wiarygodności udostępnionych przez Klienta, o czym powiadomi Klienta w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia.
c) Niedopuszczalna jest cesja jakichkolwiek wierzytelności przysługujących Klientowi względem Properline.

8. Realizacja
Zlecenie jest realizowane zgodnie z ogólnym stanem techniki w ramach tolerancji koniecznych ze względów technicznych, uwarunkowanych rodzajem zastosowanego materiału i metody jego obróbki, o ile nie zostały ustalone żadne konkretne normy wykonania. Brak wytycznych dotyczących wykonania zamówienia przedstawionych przez Klienta powoduje, iż Klient akceptuje warunki techniczne wykonania zamówienia stosowane przez Properline.

9. Odpowiedzialność
a) Properline odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową na podstawie ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego wobec Klienta będącego konsumentem.
b) Klientowi będącemu konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 10 dni od dnia otrzymania zamówienia poprzez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy w formie pisemnej ( listem, faksem, pocztą elektroniczną) na następujący adres:
Properline Sp. z o.o.
ul. Trzy Lipy 3
80-172 Gdańsk
e-mail: kontakt@segregatory24.pl
strona internetowa: www.segregatory24.pl

Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na wskazany powyżej adres. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a Klient będący konsumentem jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. Wzór oświadczenia o odstąpieniu stanowi załącznik do niniejszego regulaminu. Properline gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru, która zostanie przelana na rachunek bankowy wskazany przez Klienta w oświadczeniu o odstąpieniu do umowy. W przypadku braku wskazania przez Klienta sposobu zwrotu ceny towaru, zostanie ona zwrócona przekazem pocztowym na adres Klienta. Koszty przesyłki towaru między stronami nie podlegają zwrotowi.
c) Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi będącemu konsumentem w przypadku zamówienia towaru o właściwościach określonych przez Klienta, w szczególności w każdym przypadku dokonywania nadruku według danych dostarczonych przez Klienta na zamówionym towarze, zgodnie z art. 10 ust. 3 pkt. 4 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
d) Klient będący konsumentem korzystający z prawa odstąpienia od umowy zobowiązany jest do zwrotu otrzymanego towaru w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu wraz z dowodem zakupu (paragon lub faktura VAT). Zwrot towaru uważa się za dokonany jedynie w przypadku zwrotu towaru nie noszącego śladów użytkowania, kompletnego, zapakowanego fabrycznie w stanie niezmienionym. Nie spełnienie powyższego warunku będzie skutkowało odmową przyjęcia towaru. Koszt przesłania zwracanego towaru ponosi Klient.

10. Dane i ochrona danych
Properline traktuje bardzo poważnie obchodzenie się z danymi osobowymi i przestrzega w tym zakresie wprowadzoną przez siebie Politykę prywatności, która stanowi integralną część niniejszego Regulaminu. Poprzez złożenie zamówienia w sklepie internetowym Klient akceptuje treść Polityki prywatności.

11. Patenty/prawa autorskie/znaki towarowe
a) Klient musi być właścicielem praw do powielania i reprodukcji powierzonych danych. Klient jest wyłącznie odpowiedzialny, jeżeli w związku z realizacją zlecenia zostaną naruszone prawa osób trzecich, a w szczególności prawa autorskie, prawa dotyczące znaków towarowych, prawa patentowe i tym podobne. Klient zwalnia ponadto Properline ze wszelkich roszczeń osób trzecich z powodu naruszenia prawa stąd wynikającego i przyjmuje na siebie za to wyłączną odpowiedzialność.
b) Klient zobowiązuje się do niestosowania ilustracji lub tekstów, których treść narusza istniejące prawo lub prawa osób trzecich. W przypadku jakiegokolwiek naruszenia prawa ze strony Klienta, Properline ma prawo uchylić się od realizacji zlecenia.
c) Prawa autorskie, w tym wszelkie materiały oraz ich układ w sklepie www.segregatory24.pl są prawnie chronione i stanowią własność intelektualną Properline. Kopiowanie dla celów komercyjnych, dystrybucja, modyfikacja oraz publikacja bez pisemnej zgody Properline są zabronione. Niektóre elementy serwisu są własnością podmiotów trzecich i chronione prawami autorskimi należącymi do tych podmiotów.

13. Klauzula salwatoryjna
Jeśli jakieś postanowienie niniejszego Regulaminu lub inne postanowienie zawarte w ramach innych uzgodnień jest lub stanie się nieważne, nie powoduje to nieważności wszystkich pozostałych postanowień lub uzgodnień. W miejsce klauzuli nieważnej należy wprowadzić taką, która pod względem sensu i celowości jest najbliższa klauzuli nieważnej.

13. Stosowane prawo
Do stosunków prawnych wynikających z realizacji złożonego zamówienia pomiędzy Klientem a Properline zastosowanie ma prawo polskie. Postanowienia Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów nie mają zastosowania. Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów z dnia 11.04.1980 (CISG) nie obowiązuje.

14. Postanowienia końcowe
a) Properline nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w korzystaniu ze sklepu internetowego zaistniałe z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu, etc) lub innych od niego niezależnych.
b) Properline dokłada wszelkich starań, aby opisy i zdjęcia produktów odpowiadały rzeczywistości. Niemniej jednak zastrzega sobie prawo do pomyłek i nie mogą one być powodem do żadnych roszczeń.
c) Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego umieszczenia w sklepie internetowym pod adresem www.segregatory24.pl i obowiązuje przez czas nieoznaczony.
d) Properline zastrzega sobie prawo dokonania zmiany niniejszego Regulaminu, a Klient oświadcza, iż przy każdym złożeniu zamówienia będzie zapoznawał się z aktualnym brzmieniem niniejszego Regulaminu.
e) Strony wskazują, iż miejscem spełnienia świadczenia jest siedziba Properline ( Gdańsk Polska).
f) Sądem właściwym dla wszelkich sporów wynikających z korzystania przez Klienta ze sklepu internetowego jest sąd właściwy dla siedziby Properline.

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

imię, nazwisko i adres konsumenta :
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość
Oświadczam, że zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. nr 22, poz. 271) odstępuję od umowy sprzedaży produktów zakupionych przez Internet na stronie www.segregatory24.pl: ........... nr. ................ zawartej dnia...............................
Proszę o zwrot kwoty .................... zł
(słownie: ...................................................)
na konto nr ........................................................................
Zwracam, w stanie niezmienionym ......................................
otrzymany dnia ...............................................................................

...............................
podpis